Ogłoszenia                      


Warszawa 17. 01. 2012 r.


           Szanowni Państwo Członkowie i Mieszkańcy

                                  Spółdzielni.

 Zarząd pragnie uprzejmie zwrócić uwagę Państwa na konieczność respektowania norm współżycia na terenie naszej posesji oraz kształtowania takiego modelu zachowań, który pozwoli nam bezkonfliktowo żyć w „Fenixowskiej rodzinie”

- prosimy o zachowanie czystości i porządku we wszystkich częściach  budynków (klatki schodowe, piwnice) oraz terenu, a w szczególności o  niewystawianie śmieci i innych przedmiotów (z wyjątkiem aktualnie  wykorzystywanych wózków dziecięcych, sanek i rowerów) na klatkach  schodowych i w korytarzach piwnicznych

- prosimy o szczególną dbałość o wyremontowane balkony i usuwanie z  nich wszelkich ruchomych przedmiotów

- prosimy o segregowanie wyrzucanych odpadów – szkło, makulatura,   plastiki oraz o zgniatanie butelek plastikowych zgniataczem zawieszonym  w  śmietniku
 
- niedozwolone jest karmienie gołębi (gotowy pokarm zwalnia ptactwo ze  zwalczania owadów - szkodników, wyrzucany pokarm zanieczyszcza   ogródek)

- przypominamy o bezwzględnym obowiązku wyprowadzania psów poza   teren posesji. Do obowiązku osób posiadających zwierzęta należy  sprzątanie i usuwanie   odchodów pozostawionych przez te zwierzęta.
 
- osobom korzystającym z parkingu przypominamy aby we własnym     interesie,  stawiały samochody „oszczędnie” na wyznaczonych  stanowiskach nie marnując miejsca i nie   blokując wyjazdu innym.

- prosimy o przestrzeganie zasady niewpuszczania na teren posesji osób bez   sprawdzenia komu się otwiera (nie otwierać osobom roznoszącym ulotki),  zwracać uwagę, aby przy otwieraniu furtki nie wchodziły razem z nami   obce osoby.


                                                  Zarząd S. M. „FENIX”